*

doping

Altering the electrical conductivity of a semiconductor material, such as silicon, by chemically combining it with foreign elements. It results in an excess of electrons (ntype) or a lack of electrons (ptype) in the silicon.

Pha tạp chất, trộn thêm tạp chất
Việc thay đổi tính năng dẫn điện của một chất liệu bán dẫn chẳng hạn như silic bằng cách kết hợp nó với các thành phần bên ngoài. Nó tạo ra các electron dư thừa (kiểu n) hoặc làm cho thiếu các electron (kiểu p) trong silic.


Published:

PAGE TOP ↑