*

DOS box

Slang for a DOS session in Windows or OS/2. The “box” is actually an instance of the Intel X86 Virtual 8086 Mode, which simulates an independent, fully functional PC environment.

DOS box
Tiếng lóng sử dụng cho tác vụ DOS trong Windows hoặc OS/2. “box” thật sự là một trường hợp của Intel x86 Virtual 8086 Mode, vốn mô phỏng một môi trường PC có chức năng đầy đủ và độc lập.


Published:

PAGE TOP ↑