*

DOS environment

A reserved area in DOS for holding values used by DOS and other applications. The values stored in this area are called “environment variables” and are created with the Set command.

Môi trường DOS
Một vùng dành riêng trong DOS để chứa các giá trị được sử dụng bởi DOS và các trình ứng dụng khác. Các giá trị được lưu trữ trong vùng này được gọi là “các biến môi trường” và được tạo với lệnh Set.


Published:

PAGE TOP ↑