*

DOS extender

Software combined with a DOS application that allows it to run in extended memory (beyond 1MB). To gain access to extended memory, it runs the application in Protected Mode.

DOS extender
Phần mềm được kết hợp với trình ứng dụng DOS cho phép nó chạy trong bộ nhớ được mở rộng (trên 1MB). Đế đạt được sự truy cập sang bộ nhớ được mở rộng, nó chạy trình ứng dụng trong Protected Mode.


Published:

PAGE TOP ↑