*

DOS external command

A separate utility program that comes with DOS, such as Format, Diskcopy, XCopy, Tree, Backup and Restore, but is not resident within DOS, such as Copy an Dir. Contrast with DOS internal command.

Lệnh bên ngoài của DOS
Một chương trình tiện ích riêng lẻ đi kèm với DOS chẳng hạn như Format, Diskcopy, XCopy, Tree, Backup và Restore, nhưng không ở trong DOS, chẳng hạn như Copy và Dir. Trái với DOS internal command.


Published:

PAGE TOP ↑