*

DOS format

The highlevel file structure required by DOS. All floppy an hard disks used in DOS and Windows must be lowlevel formatted and then highlevel formatted with the DOS File Allocation Table (FAT).

Định dạng DOS
Đinh dạng DOS Cấu trúc file cấp độ cao được yêu cầu bởi DOS. Tất cả các đĩa cứng và đĩa mềm được sử dụng trong DOS và Windows phải được định dạng ở cấp độ thấp và sau đó được định dạng ở cấp độ cao với FAT (File Allocation Table) của DOS.


Published:

PAGE TOP ↑