*

DOS internal command

A command capability within DOS at all times, such as Dir, Copy, Del Ren, Type and Cls. The internal commands are part of the COMMAND.COM file. If you delete COMMAND.COM, you can no longer instruct DOS to do anything at the command line. Contrast with DOS external command.

Lệnh bên trong của DOS
Luôn luôn là lệnh tron DOS chẳng hạn như Dir, Copy, Del, Ren, Type và Cls, Các lệnh bên trong là thành phần của file COMMAND.COM. Nếu bạn xóa COMMAND.COM, bạn không thể yêu cầu DOS thực hiện bất cứ điều gì tại dòng lệnh. Trái với DOS external command.


Published:

PAGE TOP ↑