*

DOS memory manager

Software that expands DOS’ ability to manage more than one megabyte of memory or to manage its first megabyte more effectively. Since the early days of DOS, third party memory managers, such as QEMM and 386MAX, have used every trick in the book to move TSRs and drivers out of the lower 640K and into the 384K upper memory area (UMA). Starting with DOS 5, DOS includes its own memory managers. HIMEM.SYS manages extended memory, and EMM386.EXE manages expanded memory.

Phần mềm quản lý bộ nhớ của DOS.
Phần mềm mở rộng tính năng của DOS để quản lý nhiều megabyte bộ nhớ hoặc để quản lý megabyte đầu tiên của nó một cách hiệu quả hơn. Từ giai đoạn đầu khi đó mới ra đời, các phần mềm quản lý bộ nhớ thuộc nhóm thứ ba chẳng hạn như QEMM và 386MAX, đã sử dụng mọi thủ thuật trong tài liệu này để di chuyển các TSR và các ổ đĩa ra khỏi vùng bộ nhớ dưới 640K vào vùng bộ nhớ trên (UMA) 386K. Bắt đầu với DOS 5, DOS bao gồm phần mềm quản lý bộ nhớ của riêng nó. Khi HIMEM.SYS quản lý bộ nhớ được mở rộng, và EMM386.Ễ quản lý bộ nhớ được triển khai (bộ nhớ chuyển đổi dãy).


Published:

PAGE TOP ↑