*

DOS shell

The user interface in DOS. COMMAND.COM is the program that provides the command-driven user interface. Other shells can be substituted for COMMAND.COM in order to provide a more friendly interface or to add more features.

DOS shell
Giao diện người dùng trong DOS. COMMAND.COM là chương trình cung cấp giao diện người dùng được điều khiển bằng lệnh. Các giao diện khác có thể được thay thế cho COMMAND.COM để cung cấp một giao diện quen thuộc hơn hoặc để bổ sung thêm các tính năng.


Published:

PAGE TOP ↑