*

DOS switch

A parameter that modifies a DOS command. DOS switches use a forward slash (not a backslash) followed by a letter, digit or code. For example, in the command dir /w, the /w changes the Dircommand to list “wide” across the screen instead of in a column.

DOS switch
Tham số bổ sung vào một lệnh DOS. Các tham số này sử dụng một dấu forward slash (/), không sử dụng dấu backslash () theo sau là một mẫu tự, số hoặc mã. Ví dụ, trong lệnh dir /w, /w thay đổi lệnh Dir để liệt kê ngang qua màn hình thay vì liệt kê theo cột.


Published:

PAGE TOP ↑