*

DOS text file

A file that contains no proprietary coding schemes such as a batch file and source program. It contains only ASCII characters. Text files are read by text editors as well as word processors with “ASCII” or “text” input options.

File text của DOS
Một file không chứa các sơ đồ tạo mã thích hợp chẳng hạn như một file khối và chương trình nguồn. Nó chỉ chứa các ký tự ASCII. Các file text được đọc bởi các bộ chỉnh sửa text cung như các bộ xử lý từ với các tùy chọn dữ liệu nhập ASCII hoặc text.


Published:

PAGE TOP ↑