*

DOS

(1) (Disk Operating System) Pronounced “dahss.” A generic term for operating system.

(2) (Disk Operating System) A singleuser operating system from Microsoft for the PC. It was the first OS for the PC and is still the base control program for Windows 3.1. Windows 95 and Windows NT build in their own version of DOS to support DOS applications. See MSDOS and PCDOS.

DOS
(1) (Disk Operating System) Được phát âm “dahss”. Một thuật ngữ chung sử dụng cho hệ điều hành.

(2) (Disk Operating System) Một hệ điều hành một người dùng của Microsoft sử dụng cho PC. Nó là OS đầu tiên sử dụng cho PC và vẫn là chương trình điều khiển cơ sở của Windows 3.1. Windows 95 và Windows NT được tạo trong phiên bản DOS của riêng chúng để hỗ trợ các trình ứng dụng DOS. Xem MSDOS và PCDOS.


Published:

PAGE TOP ↑