*

DOSmark

A unit of measurement of DOS benchmarks trom Ziff Davis Its windows counterpart is the Winmark. See ZDBOp.

DOSmark
Một đơn vị đo các điểm chuẩn của DOS của ZiffDavis. Bản sao của nó trong Windows là Winmark. Xem ZDBOp.


Published:

PAGE TOP ↑