*

dot addressable

The ability to program each individual dot on a video display, dot matrix printer or laser printer.

dot addressable
Tính năng lập trình mỗi điểm cá thể trên một màn hình hiển thị video, may in ma trận điểm hoặc máy in laser.


Published:

PAGE TOP ↑