*

dot file

In UNIX, a file that has name preceded by a dot. Such a file is not normally displayed by UNLX filelisting Utilities. Dot files are freauently used for user configuration files, such as a file that lists the newsgroups the user regularly consults.

file chấm
Trong UNIX, đây là tập tin mà tên của nó có một chấm được đặt ở trước. Tập tin loại này bình thường không ra bởi trình tiện ích liệt kê tập tin trong UNIX. Tập tin chấm thường được sử dụng cho các tập tin cấu hình của người dùng, chẳng hạn như tập tin liệt kê các nhóm tín (newsgroup) mà người dùng thường xuyên tham khảo.


Published:

PAGE TOP ↑