*

dot matrix printer

A printer that forms images out of dots. The common desktop dot matrix printer uses one or two columns of dot hammers that are moved serially across the paper. The more dot hammers used, the higher the resolution of the printed image. 24pin dot matrix printers produce typewriterlike output.

Máy in ma trận điểm
Một máy in tạo các hình ảnh từ các chấm. Máy in ma trận điểm của desktop thông thường sử dụng một hay nhiều cột. Vốn được di chuyển nối tiếp ngang qua giấy. Càng có nhiều điểm. Được sử dụng, độ phân giải của hình ảnh được in càng cao. Các máy in ma trận điểm 24 pin tạo kết quả xuất giống như máy đánh chữ.


Published:

PAGE TOP ↑