*

dot matrix

The pattern of dots that form character and graphic images on video screens and printers. Display screens use a matrix (row and columns) of dots just like TVs. Serial printers use one or two columns of dot hammers that are moved across the paper. Laser printers “paint” dots of light a line at a time onto a lightsensitive photographic drum. The more dots per square inch, the higher the resolution of the characters and graphics.

Ma trận điểm
Mẫu chấm hình thành lên các hình ảnh và ký tự trên các máy in và các màn hình video. Các màn hình hiển thị sủ dụng một ma trận điểm (các hàng và các côt) cũng giống như TV. Các máy in nối tiếp sư dụng một hay nhiều cột điểm vốn được di chuyển ngang qua giấy. Các máy in laser “tô” các điểm sáng mỗi lần một hàng trên hình trống nhạy ánh sáng. Càng nhiều. Trên mỗi in vuông, độ phân giải của các ký tự và các hình đồ họa càng cao.


Published:

PAGE TOP ↑