*

dot prompt

In dBASE the prompt─a lone period on an otherwise empty screen─for the commanddriven interface of the program.

dấu nhắc chấm
Trong dBASE, đây là dấu nhắc, một dấu chấm đơn độc trên màn hình trống dùng cho giao diện diều khiển bằng lệnh của chương trình đó.


Published:

PAGE TOP ↑