*

double sided disk

A floppy disk that is recorded on both of its sides.

Đĩa hai mặt
Một đĩa mềm vốn được ghi trên cả hai mặt của nó.


Published:

PAGE TOP ↑