*

double strike

Printing a character twice in order to darken the image.

In dập hai lần
Việc in một ký tự hai lần để làm đậm hình ảnh.


Published:

PAGE TOP ↑