*

double word

Twice the length of a single computer word. A double word is typically 32 bits long. See word.

Từ kép
Việc gấp đôi chiều dài của một từ của máy tính. Một từ kép dài 32 bit. Xem word.


Published:

PAGE TOP ↑