*

down

Refers to a computer that fails to operate due to hardware or software failure. A communications line is down when it is unable to transfer data.

Hỏng
Đề cập đến một máy tính không hoạt động do phần cứng hoặc phần mềm hỏng. Một tuyến trao đổi thông tin bị hỏng lúc nó không thể chuyển giao dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑