*

downloading utility

A utility program that transfers downloadable fonts from your computer’s (or printer’s) hard disk to printer’s randomaccess memory (RAM). Downloading utilities usually are provided free by the publishers of down loadable fonts. You may not need the utility if the word processing or page lay out program you are using has downloading capabilities built in, such as WordPerfect, Microsoft Word, Ventura Publisher, and PageMaker.

trình tiện ích tải xuống
Một trình tiện ích dùng để chuyển các font chữ tải xuống từ đĩa cứng của máy tính, hoặc của máy in của bạn vào bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) máy in. Những trình tiện ích tải xuống có bán kèm với font chữ tải xuống mà bạn mua. Có thể bạn không cần tiện ích này nếu chương trình xử lý từ hoặc dàn trang mà bạn đang sử dụng có khả năng tải xuống được cài sẵn, như trong chương trình WordPerfect, Microsoft Word, Ventura Publisher, và PageMaker.


Published:

PAGE TOP ↑