*

downsizing

Converting mainframe and minibased systems to personal computer LANs.

downsizing
Việc chuyển đổi các hệ thống máy chủ và máy mini sang các LAN của máy tính cá nhân.


Published:

PAGE TOP ↑