*

downtime

The time duiring which a computer is not functioning due to hardware or system software failure. That’s when you truly understand how important it is to have reliable hardware.

Thời gian ngừng, thời gian sự cố
Thời gian mà một máy tính không hoạt động do phần cứng hoặc phần mềm của hệ thống hỏng. Đó là lúc bạn thật sự hiểu tầm quan trọng của việc có một phần cứng đáng tin cậy.


Published:

PAGE TOP ↑