*

downward compatible

Also called backward compatible. Refers to hardware or software that is compatible with earlier versions. Contrast with upward compatible.

downward compatible
Còn được gọi là tương thích trở lùi. Đề cập đến nhần cứng và phần mềm tương thích với các phiên bản trước đây. Trái với upward compatible.


Published:

PAGE TOP ↑