*

DPCM(Differential PCM)

An audio digitization technique that codes the difference between samples rather than coding an absolute measurement at each sample point. See ADPCM.

DPCM(Differential PCM)
Một kỹ thuật số hóa âm thanh vốn tạo mã cho phần khác biệt giữa các mẫu thay vì tạo mã cho một kích thước tuyệt đối tại mỗi điểm mẫu. Xem ADPCM.


Published:

PAGE TOP ↑