*

dpi(Dots Per Inch)

The measurement of printer resolution. A 300 dpi printer means 90,000 dots are printable in one square inch (300×30). 400 dpi generates 160,000 dots; 500 dpi yields 250,000 dots.

dpi(Dots Per Inch)
Kích thước của độ phân giải của máy in. Một máy in 300 dpi có nghĩa là 90,000 điểm chấm được in trong một inch vuông (300×30). 400 dpi tạo 160,000; 500 dpi sử dụng 250,000.


Published:

PAGE TOP ↑