*

DPMI(DOS Protected Mode Interface)

A programming interface from Microsoft that allows a DOSextended program to run cooperatively under Windows 3.x.

DPMI(DOS Protected Mode Interface)
Một giao diện lập trình của Microsoft cho phép một chương trình được mở rộng của DÓ chạy kết hợp trong Windows 3.x.


Published:

PAGE TOP ↑