*

DPPX(Distributed Processing Programming EXeutive)

An operating system for the 8100, now defunct. DPPX/370 is a version allowing users to migrate to 9370s.

DPPX(Distributed Processing Programming EXeutive)
Một hệ điều hành 8100, ngày nay không còn được sử dụng nữa. DPPX/370 là một phiên bản cho phép người dùng chuyển sang sử dụng hệ 9370.


Published:

PAGE TOP ↑