*

DPSK(Differential Phase Shift Keying)

A common form of phase modulation used in modems. It does not require complex demodulation circuitry and is not susceptible to random phase changes in the transmitted waveform. Contrast with FSK.

DPSK(Differential Phase Shift Keying)
Chốt dịch chuyển pha vi phân, khóa chặn dịch chuyển pha sai biệt, một dạng biến điệu pha thông thường được sử dụng trong các modem. Nó không đòi hỏi mạch điện biến điệu phức tạp và không dễ thay đổi pha ngẫu nhiên trong dạng sóng được truyền. Trái với FSK.


Published:

PAGE TOP ↑