*

DQDB(Distributed Queue Dual Bus)

An IEEE 802.6 packet switching network technology for MANs. The first SMDS services offered by the local telephone companies use DQDB.

DQDB(Distributed Queue Dual Bus)
Một công nghệ mạng chuyển đổi gói 802.6 của IEEE sử dụng cho các MAN. Các dịch vụ SMDS dầu tiên được cung cấp bởi các công ty điện thoại địa phương sử dụng DQDB.


Published:

PAGE TOP ↑