*

DR DOS

A DOS compatible operating system originally developed by Digital Research. DR DOS inspired Microsoft to improve subsequent versions of MSDOS.

DR DOS
Một hê điều hành tương thích DOS đầu tiên được phát triển bởi Digital Reserach. DR DOS tạo tiền đề cho Microsoft cải tiến các phiên bản tiếp theo của MSDOS.


Published:

PAGE TOP ↑