*

drag & drop

A GUI capability that lets you perform operations by moving the icon of an object or function with the mouse into another window or onto another icon. For example, files can be copied or moved by dragging them from one folder to another.

Rê và thả
Một tính năng của GUI cho phép bạn thực hiện các hoạt động bằng cách di chuyển biểu tượng của một đối tượng hoặc chức năng bằng chuột vào một cửa sổ khác hoặc sang một biểu tượng khác. Ví dụ, các file có thể được sao chép hoặc di chuyển bằng cách rê chúng từ folder này đến folder khác.


Published:

PAGE TOP ↑