*

drag lock

The ability to lock onto a screen object so that it can be dragged with the mouse without continuously holding down the mouse (or trackball) button.

Khóa rê
Tính năng khóa một đối tượng trên màn hình sao cho nó có thể được rê bằng chuột mà không cần phải ấn giữ liên tục nút chuột.


Published:

PAGE TOP ↑