*

drag

To move an object on screen in which its complete movement is visible from starting location to destination. The movement may be activated with a stylus, mouse or keyboard keys.

drag
Di chuyển một đối tượng trên màn hình, toàn bộ tiến trình cũng như phần được di chuyển hiển thị từ vị trí đầu tiên cho đến điểm dích. Việc di chuyển có thể được kích hoạt bằng một kim máy đĩa, chuột hay các phím.


Published:

PAGE TOP ↑