*

draganddrop editing

An editing feature that allows you to perform a block move by highlighting the block and then using the mouse to drag a special pointer to the text’s new location. When you release the mouse button, the text appears in the new locationm Introduce by Microsoft in its Word and Excel products (Windows and Macintosh versions). draganddrop editing is a useful and convenient feature because it requires no commands; you directly manipulate the text onscreen.

hiệu chỉnh thả và kéo
Môt tính năng hiệu chỉnh cho phép bạn tiến hành di chuyển hoặc sao chép cả khối bằng cách đánh dấu khối đó (làm sáng đậm lên), rồi dùng chuột để kéo một con trỏ đặc biệt đến một vị trí mới của văn bản. Khi thả nút chuột, khối văn vản đó sẽ xuất hiện trong vị trí mới, được giới thiệu bởi Microsoft trong các sản phẩm Word và Excel của nó (các phiên bản Windows và Macintosh). Việc chỉnh sửa rê và thả là tính năng chuyển đổi rất có ích bởi vì nó không yêu cầu các lênh; bạn trực tiếp xử lý text trên màn.


Published:

PAGE TOP ↑