*

DRAW(Direct Read After Write)

Reading data immediately after it has been writeen to check for recording errors.

DRAW(Direct Read After Write)
Việc đọc dữ liệu ngay sau khi nó đã được viết để kiểm tra các lỗi ghi lại.


Published:

PAGE TOP ↑