*

drawing program

A graphics software that allows the user to design and illus trate products and objects. It maintains an image in vector graphics format, which allows all elements of the graphic object to be isolated and manipulated in dividually. Drawing programs and CAD programs are similar; however, drawing programs ususlly provide a large number of special effects for fancy illustrations, while CAD programs provide precise dimensioning and positioning of each graphic element in order that the objects can be transferred to other systems for engineering analysis and manufacturing. Contrast with paint program. See diagramming program.

Chương trình vẽ
Một phần mềm đồ họa cho phép người dùng thiết kế và minh họa các sản phẩm và các đối tượng. Nó bảo quản một hình ảnh dạng đồ họa vector vốn cho phép tất cả các thành phần của đối tượng đồ họa được tách ra và được xử lý một cách riêng lẻ. Các chương trình vẽ và các chương trình CAD tương tự; tuy nhiên các chương trình vẽ thường cung cấp rất nhiều hiệu ứng đặc biệt cho việc minh họa trong khi các chương trình CAD cung cấp tính năng định vị và định kích thước chính xác mỗi thành phần đồ họa sao cho các đối tượng có thể được chuyển giao sang các hệ thống khác để được phân tích và tạo. Trái paint program. Xem diagramming program.


Published:

PAGE TOP ↑