*

DRDA(Distributed Relational Database)

An SAAcompliant enhancement that allows data to be distributed among DB2 and SQL/DS databases. Users or programs can access data from SAA or non SAA systems that implement DRDA.

DRDA(Distributed Relational Database)
Cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ được phân phối, một phần cải tiến tương thích SAA vốn cho phép dữ liệu được phân phối giữa các cơ sở dữ liệu DB2 và SQL/DS. Những người dùng hoặc những chương trình có thể truy cập dữ liệu từ các hệ thống không thuộc SAA vốn thực thi DRDA.


Published:

PAGE TOP ↑