*

DRDBMS(Distributed Relational DBMS)

A relational DBMS that manages distributed databases. See distributed database.

DRDBMS(Distributed Relational DBMS)
Một DBMS quan hệ vốn quản lý các cơ sở dữ liệu được phân phối. Xem distributed database.


Published:

PAGE TOP ↑