*

dribbleware

Software that is publicly displayed and previewed well in advance of its actual release. Dribbleware is one stage beyond vaporware.

dribbleware
Phần mềm được hiển thi và xem trước trước khi được phổ biến thật sự. Dribbleware cao hơn vaporware (chương trình sương mù) một giai đoạn.


Published:

PAGE TOP ↑