*

drift

Change in frequency or time synchronization of a signal that occurs slowly.

Độ lệch
Sự thay đổi tần số hoặc đồng bộ hóa thời gian của một tín hiệu vốn xảy ra chậm.


Published:

PAGE TOP ↑