*

drive cap

In typography, a large first letter that drops below the first line.

drive cap
Trong in ấn, mẫu tự lớn đầu tiên kép xuống phía dưới dòng đầu tiên.


Published:

PAGE TOP ↑