*

drive designator

In DOS, an argument that specifies the drive to be affected by the command. For example, the command FORMAT B: instructs DOS to format the disk in drive B. (B:is the driver designator.)

đinh danh ổ đĩa
Trong DOS đây là một biến để xác định ổ đĩa mà lệnh sẽ tác dụng đến. Ví dụ lệnh FORMAT B: sẽ chỉ thị cho DOS tiến hành định khuôn dạng cho đĩa ổ trong đĩa B. B: là định danh ổ đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑