*

DriveSpace

Microsoft’s disk compression that replaces the DoubleSpace technology previously used. It is included starting with MSDOS 6.22.

DriveSpace
Kỹ thuật nén đĩa của Microsoft vốn thay thế công nghệ DoubleSpace đã được sử dụng trước đây. Nó được bao gồm trước tiên với MSDOS 6.22.


Published:

PAGE TOP ↑