*

drop in

An extraneous bit on a magnetic medium that was not intentionally writen, due to a surface defect or recording malfunction.

Xuất hiện tín hiệu lạ
Một bit lạ trên một phương tiện từ tính vốn không được viết, do mặt phẳng hỏng hoặc không ghi lại được.


Published:

PAGE TOP ↑