*

dropdown list box

In industry standard and traphical user interfaces, a list of command options that doesn’t appear until you select the command. After you “drop down” the list, you can choose one of its options. The dropdown list box enables a programmer to provide many options without taking up a lot of space onscreen. See graphical user interface (GUI) and industrystandard user interface.

hộp danh sách rơi xuống
Trong các giao diện chuẩn công nghiệp và người máy hằng đồ họa, đây là một bảng liệt kê các khả năng tự chọn lệnh, nó hiện ra dưới dạng một hộp văn bản chỉ chứa một mục cho đến khi bạn chọn lệnh đó, sẽ làm cho một bảng liệt kê các khả năng tự chọn rơi xuống (hoặc trồi lên). Sau khi đã “làm rơi xuống” bảng liệt kê này, bạn có thể tùy ý chọn các khả năng của nó. Hộp liệt kê rơi xuống này cho phép lập trình viên có thể cung cấp nhiều khả năng tự chọn mà không tốn nhiều cho trên màn hinh. Xem graphical user interface (GUI), và industrystandard user interface.


Published:

PAGE TOP ↑