*

droupie(Data gROUPIE)

A person who enjoys being with technical people.

droupie(Data gROUPIE)
Người thích làm việc với những người có chuyên môn.


Published:

PAGE TOP ↑