*

drum printer

(1) A wideformat ink jet printer. The paper is taped onto a drum for precise alignment.

(2) An old line printer technology that used formed character images around a cylindrical drum as its printing mechanism. When the desired character for the selected position rotated around to the hammer line, the hammer hit the paper from behind and pushed it into the ribbon and onto the character.

Máy in loại trống
(1) Máy in phun mực dạng lớn. Giấy được đo trên trống để được gióng thẳng một cách chính xác.

(2) Một công nghệ máy in cũ đã sử dụng các hình ảnh ký tự xung quanh một trống hình trụ giống như cơ cấu in của nó. Lúc ký tự mong muốn được đặt ở vị trí được chọn quay xung quanh búa, búa đánh giấy từ phía sau và đẩy nó vào ribăng và đẩy sang ký tự.


Published:

PAGE TOP ↑